1990. évi tv. a Kossuth-díjról és a Széchenyi-díjról

.

1990. évi XII. TÖRVÉNY a Kossuth-díjról és a Széchenyi-díjról

1990. évi XII. törvény
Hatályos: 2012.01.01 -


1. § Kossuth-díj vagy Széchenyi-díj (a továbbiakban együtt: Díj) adományozható annak, aki a tudományok, a műszaki alkotások, a kutatás, a műszaki fejlesztés, a kulturális és művészeti alkotások, a gyógyítás, az oktatás-nevelés terén kivételesen magas színvonalú, példaértékű, nemzetközileg is elismert eredményt ért el.
2. § (1) A Díj fokozatai: nagydíj és díj.
(2) A Díj nagydíja csak egyéni teljesítmény elismeréseként adományozható.
(3) A Díj megosztva is adományozható közös alkotás, együttesen elért eredmény esetén.
3. § (1) A Díjjal okirat, jutalom, jelvény és emlékszobor jár.
(2) Az emlékszobor 89 mm magas, bronzból készült, aranyozott, Kossuth Lajos, illetve Széchenyi István alakját formázó kisplasztikai alkotás. Az emlékszobor alapzata 255 mm magas, 40 mm átmérőjű, rézből készült henger , amelynek a szobrot tartó felső része aranyozott, az alsó — oklevéltartó — része ezüstözött. (3) A Díjjal járó jutalom összege a bérből és a fizetésből élők előző évi — a Központi Statisztikai Hivatal által számított — országos szintű nettó nominál átlagkereset ötszöröse, ötvenezer, illetőleg százezer forintra való felkerekítéssel. A nagydíjjal járó jutalom összege a díj összegének kétszerese.
(4) A jutalomösszeg adó- és illetékmentes.
(5) A díjazott az adományozás jogcímén a törvényben meghatározott címhasználaton és jutalomösszegen túl más kedvezményekben nem részesíthető.
(6) A Díj adományozásával járó költségeket a Köztársasági Elnök Hivatala költségvetésében kell biztosítani.
4. § A Díjban részesített személy jogosult a Kossuth-díjas, illetőleg a Széchenyi-díjas cím használatára.
4/A. § A Díj adományozására és visszavonására a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló törvénynek a Magyar Érdemrend adományozására, illetőleg visszavonására vonatkozó eljárási szabályait az e törvényben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.
5. § (1) A Díjat a köztársasági elnök adományozza.
(2) A Díjra javasolt személyekre az e célra létrehozott bizottság ajánlása alapján a Kormány tesz előterjesztést a köztársasági elnöknek.
(3) Újabb Díj adományozására csak olyan teljesítmény alapján lehet javaslatot tenni, amelyet a javasolt személy a korábban adományozott Díj elnyerése óta ért el.
6. § A Díjat a köztársasági elnök — általában március 15-én — ünnepélyes körülmények között adja át a kitüntetettnek.
7. § A kitüntető címet a köztársasági elnök a Kormány előterjesztésére visszavonja attól, aki arra érdemtelenné vált.
7/A. § (1) A díjazott személyekről a Miniszterelnökség nyilvántartást vezet. A nyilvántartás a díjazott személy nevét, születési helyét és idejét, valamint a Díj adományozásának rövid indokolását, időpontját, továbbá a Díj visszavonása esetén a visszavonás tényét, okát és időpontját tartalmazza.
(2) A Díj adományozásával, illetve visszavonásával kapcsolatos eljárás lefolytatásához szükséges adatok biztosítása céljából a díjazási javaslat előkészítéséért felelős szerv és az előterjesztő részére az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásból adat továbbítható. A köztársasági elnök, illetve hivatalának köztisztviselője a nyilvántartásba jogosult betekinteni.
(3) A nyilvántartás az (1) bekezdésben meghatározott adatokat a Díj adományozásától vagy visszavonásától számított harminc évig tartalmazza.
8. § (1) Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba.
(2) Az 1963. évi 36. törvényerejű rendelet alapján Állami Díjjal kitüntetett személyek e törvény hatályba lépését követően is jogosultak az Állami Díjas kitüntető cím viselésére.
(3) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a Díj adományozására történő javaslattétel, valamint az adományozás és visszavonás részletes szabályait rendeletben megállapítsa.

Kapcsolódó cikkek