6/1992.(V.5.) BM Rendelet

.

 Szolgálati Jel, Bátorság Érdemjel kitüntető cím
és a Miniszteri Díj alapításáról

Az 1991. évi XXXI. törvény 7. § (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Belügyminisztériumban és a belügyminiszter által irányított szerveknél rendészeti és közigazgatási tevékenység végzése és támogatása során szerzett kiemelkedő érdemek elismerésére az alábbiakat rendelem:

1. §

A rendelet hatálya kiterjed a Belügyminisztérium hivatali szerveivel és intézményeivel, valamint a belügyminiszter irányításával működő rendvédelmi szervekkel (a Rendőrség, a Határőrség), (a továbbiakban együtt: BM szervek) foglalkoztatási viszonyban állók, illetve ezen szervek munkáját segítő személyek tevékenységének e rendeletben alapított kitüntetésekkel, díjjal vagy emlékéremmel való elismerésére.

2. §

A BM szerveknél huzamos időn át szolgálati jogviszonyban álló személyek teljesítményének elismerésére kitüntető címként

,,Szolgálati Jel''-et

alapítok. (A Szolgálati Jel leírását és viselésének rendjét e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.)

3. §

A Szolgálati Jel a hivatásos szolgálatban eltöltött évek után járó kitüntető cím, amely a belügyminiszter által irányított rendészeti szervek valamelyikénél eltöltött 10, 20, 30 és 40 év szolgálati idő után kerül adományozásra. A szolgálati idő számítása szempontjából kizárólagosan a belügyminiszter által irányított és ugyanazon rendészeti szervnél eltöltött szolgálati idő vehető figyelembe.

4. §

A BM szerveknél szolgálati jogviszonyban álló személyek, szolgálati tevékenységük során tanúsított kiemelkedő helytállása, bátor magatartása elismerésére kitüntető címként

,,Bátorsági Érdemjel''-et

alapítok. (A Bátorsági Érdemjel leírását és viselésének rendjét e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.)

A Bátorság Érdemjel adományozására a belügyminiszter által irányított rendészeti szervek vezetői, parancsnokai — a szolgálati út betartásával — tehetnek előterjesztést.

5. §

A Bátorsági Érdemjel a BM szervek tevékenységét segítő, vele foglalkoztatási viszonyban nem álló személyek részére is adományozható.

5/A. §

6. §

(1) A közigazgatási, a rendészeti szakterület fejlesztése, ésszerűsítése, vagy valamennyi, a szerv feladatköréhez tartozó tevékenység magas szintű művelésével elért szakmai, tudományos eredmény, valamint a rendkívüli körülmények közötti – az életét és testi épségét közvetlenül fenyegető veszélynek kitett – példamutató szolgálatteljesítés, továbbá ennek során súlyos sérülést szenvedett, vagy életét vesztett hivatásos állományú, illetve a közigazgatási és rendészeti szervek munkájának tárgyilagos és hiteles megismertetésében, feladataik teljesítéséhez nyújtott támogatásban kimagasló érdemeket szerzett – az írott és elektronikus sajtóban dolgozó – személyek elismerésére

,,MINISZTERI DÍJ''-at

alapítok.

(2) A közigazgatási tevékenység magas szintű végzéséért adományozott díjon

,,A Közigazgatásért''

elnevezést kell feltüntetni.

(3) A közigazgatási és rendészeti szervek tevékenységének tárgyilagos és hiteles megismertetésében, illetve a feladataik teljesítéséhez nyújtott támogatásban kimagasló érdemeket szerzett, az írott és elektronikus sajtóban dolgozó személyek részére adományozott díjon

»A Közszolgálatért«

megkülönböztető elnevezést kell feltüntetni.

(4) A polgárbarát rendőrség, határőrség érdekében, huzamosabb idő óta végzett példamutató szolgálatellátás és a tárgyévben nyújtott kiemelkedő teljesítmény, a rendészeti szerv népszerűsítése és a társadalmi kapcsolatok építése terén végzett tevékenység elismerésére adományozott díjon

,,Az Év Rendőre''

,,Az Év Határőre''

megkülönböztető elnevezést kell feltüntetni. (A díjak leírását e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.)

(5) A rendkívüli körülmények közötti, példamutató szolgálatteljesítés közben súlyos sérülést szenvedett, vagy életét vesztett elismerésére adományozott díjon

,,SZOLGÁLUNK ÉS VÉDÜNK''

megkülönböztető elnevezést kell feltüntetni.

7. §

(1) A Miniszteri Díj évente legfeljebb 15 főnek adományozható. A belügyminiszter a díj odaítéléséről személyre szólóan dönt. A díj odaítélésére az államtitkár, a helyettes államtitkár, az országos parancsnok, a Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálat igazgatója, valamint a közigazgatási és a rendészeti szerveknél működő szakszervezeti szövetség tehet javaslatot. Odaítéléséről – a miniszter által felkért – legalább háromtagú bizottság tesz javaslatot.

(2) A díjjal a helyettes államtitkár mindenkori egyhavi bruttó személyi alapbérének megfelelő összegű jutalom jár.

(3) Az (1) bekezdésben foglaltak nem vonatkoznak a ,,Szolgálunk és védünk'' Miniszteri Díjra. A díj odaítéléséről a belügyminiszter személyre szólóan dönt.'

8. §

(1) A kitüntető címet és a díjat a miniszter vagy személyes megbízottja ünnepélyes keretek között adja át. A szolgálati jelek átadásáról — az erről hozott miniszteri döntés alapján — az országos parancsnok vagy megbízottja gondoskodik.

(2) A kitüntetett az adományozás tényét igazoló okiratot kap, a kitüntető cím és díj adományozását a Hivatalos Értesítőben közzé kell tenni.

(3) A miniszter által adományozandó elismerésekkel összefüggő kiadások fedezetét a Belügyminisztérium költségvetésében kell biztosítani.

(4) Ezen rendeletben alapított kitüntetéseket és díjat a belügyminiszter visszavonhatja attól, aki magatartása, életvitele miatt arra érdemtelenné vált. Az érdemtelenné válás tényét minden esetben a belügyminiszter állapítja meg.

8/A–8/F. §

9. §

E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 1992. január 1-jétől kell alkalmazni. E rendeletben meghatározottak végrehajtását, valamint egyéb elismerések adományozásának rendjét külön utasításban szabályozom.

1. számú melléklet a 6/1992. (V. 5.) BM rendelethez

A ,,Szolgálati Jel'' kitüntető cím leírása

1. A Szolgálati Jel 40 x 30 mm nagyságú, lent kereszteződő, fent egymásba érő tölgy és olajág. Az alsó kereszteződés felett ívelt szalag ezüst szegéllyel, zöld tűzzománc borítással, a zománcozott mezőben X., XX., XXX., XL. római számokkal. Anyaga ezüst. A Szolgálati Jel szalagja az elismerés kitűző változata.

2. A Szolgálati Jel szalagja:

a) a rendőrségi szolgálati jelnél: világoskék;

b) a határőrségi szolgálati jelnél: fűzöld;

c) a köztársasági őrezredi szolgálati jelnél: meggyvörös és kék;

d)–e)

3. A Szolgálati Jel eredeti formában csak dísz- és társasági öltözeten viselhető. A kitüntetést a bal felső zubbonyzseb fölé úgy kell elhelyezni, hogy az alsó széle a zsebtakaró felső varrását érintse.

Egy kitüntetést úgy kell viselni, hogy a zsebtakaró középvonalával egybeessen.

A kitűző változat a köznapi, a szolgálati és a megengedett öltözeten is viselhető a fenti előírás szerint.

2. számú melléklet a 6/1992. (V. 5.) BM rendelethez

A ,,Bátorság Érdemjel'' kitüntető cím leírása

1. A Bátorság Érdemjel 50 mm átmérőjű, sima sugaras, nyolcágú csillag, kör alakú, zöld tűzzománccal borított középpajzsában, körgyűrűben ezüst felirattal: fölül ,,PRO VIRTUTE'', alul ,,BÁTORSÁGÉRT'' felirat.

A középkörben Magyarország ezüst címere.

2. A Bátorság Érdemjel viselésének rendje:

a Bátorság Érdemjelet valamennyi öltözeten a bal felső zsebtakaró geometriai középpontjában kell felerősíteni.

3. számú melléklet a 6/1992. (V. 5.) BM rendelethez

A ,,Miniszter Díj'' leírása

A díjazott Miniszteri Díj (szakmai) emlékplakettet és igazoló okiratot kap.

A Miniszteri Díj emlékplakett kerek alakú, bronzból készült, átmérője 150 mm, vastagsága 12 mm. A plakett egyik oldalát a címer díszíti. A másik oldalára a díjazott nevét és a díjazás időpontját kell rávésetni.

»A Közszolgálatért« adományozott Miniszteri Díj plakettjének hátoldalára körkörösen »AZ IGAZSÁG MINDIG A LEGERŐSEBB ÉRV« feliratot kell rávésetni.

4. számú melléklet a 6/1992. (V. 5.) BM rendelethez

1. Ybl Miklós Díj

Az emlékérem bronzból készül, kör alakú, 60 mm átmérőjű. Egyik oldalán Ybl Miklós dombormű arcképe található, a szélén Ybl felirattal. A másik oldalán vésett felirattal az adományozott neve és az adományozás évszáma található.

2. Pro Architectura Díj

Az emlékérem bronzból készül, kör alakú, 76 mm átmérőjű. Egyik oldalán építészetet szimbolizáló ábra PRO ARCHITECTURA körfelirattal, másik oldalán nyitott könyv, ,,Alapítva 1992'' felirattal található.

3. Kós Károly Díj

Az emlékérem bronzból készül, kör alakú, 135 mm átmérőjű. Egyik oldalán Kós Károly domborműves arcképe található, ,,Kós Károly 1883–1977'' körfelirattal. A másik oldal közepén ,,KÓS KÁROLY'' felirat, négyzet alakban ,,Településeink védelméért, szépítéséért emlékérem'' felirat található.

Kapcsolódó cikkek