Központi építészeti-műszaki tervtanács

.


A településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet
9. §-a szerint: a központi építészeti-műszaki tervtanács működési területe az egész ország területére kiterjed.


252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról
(kivonat)

A rendelet alkalmazási köre:

1. § (2) Nem terjed ki a rendelet hatálya a tervpályázati eljárások részletes szabályairól szóló 137/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó, az építési engedélyezéshez szükséges tervek, továbbá a külön jogszabályban meghatározott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy tárgyát képező építmény terveinek készítésére kiírt tervpályázaton nyertes építészeti-műszaki tervdokumentációra.

9. § (2) A központi építészeti-műszaki tervtanács feladata, hogy véleményezze:

a) műemléki jelentőségű területen, műemléki környezetben, országos jelentőségű védett természeti területen, Natura 2000 területen, kiemelt üdülőkörzetben megvalósuló
aa) 20 000 m2 összes szintterületet meghaladó kereskedelmi, ipari, logisztikai rendeltetésű, továbbá
ab) 5000 m2 összes szintterületet meghaladó egyéb rendeltetésű új épületépítési engedélyezéséhez és a településképi követelmények tisztázását szolgáló elvi építési engedélyezéséhez szükséges építészeti-műszaki terveket;
b) világörökség területen a 2000 m2 összes szintterületet meghaladó egyéb rendeltetésű új épület építésügyi hatósági engedélyezéséhez szükséges építészeti-műszaki terveket;
c) a külön jogszabály szerint nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházásban létesítendő új épület építési engedélyezéséhez és a településképi követelmények tisztázását szolgáló elvi építési engedélyezéséhez szükséges építészeti-műszaki terveket;
d)az egyedi műemléki védelem alatt álló ingatlant érintő tervezett beruházás, illetve műemléki védelem alatt álló épületek teljes homlokzatát, teljes tömegét érintő felújítás, átalakítás, hozzáépítés, illetve műemléki védettségű ingatlanon új épület építési engedélyezéséhez és a településképi követelmények tisztázását szolgáló elvi építési engedélyezéséhez szükséges építészeti-műszaki terveket;
e) az a) és d) pont szerinti védelem alatt nem álló területen a 15 000 m2 összes szintterületet meghaladó méretű új épület - az ipari és logisztikai rendeltetésű új épület kivételével - építési engedélyezéséhez és a településképi követelmények tisztázását szolgáló elvi építési engedélyezéséhez szükséges építészeti-műszaki terveket.

252/2006.(XII.7.) Kormányrendelet a településrendezési és építészeti-műszaki tervtanácsokról szerint

A három tervtanácsi szint (központi – területi - helyi) feladatmegosztása


 
 

Központi építészeti-műszaki tervtanács

Területi építészeti-műszaki tervtanács

Fővárosi építészeti-műszaki tervtanács

Helyi építészeti-műszaki tervtanács

Területi építész kamara
helyi építészeti-műszaki tervtanács
(ha nem működik a helyi)

MJT, MK, TV, NATURA 2000, kiemelt üdülőkörzet

≥ 20 000 m2
keresk. ipari. logiszt.
új épület

10-20 000 m2
keresk. ipari. logiszt.
új épület

10-20 000 m2
keresk. ipari. logiszt.
új épület

5-10 000 m2
keresk. ipari. logiszt.
új épület

5-10 000 m2
keresk. ipari. logiszt.
új épület

MJT, MK, TV, NATURA 2000, kiemelt üdülőkörzet

≥ 5 000 m2
egyéb új épület

3-5 000 m2
egyéb új épület

3-5 000 m2
egyéb új épület

2-3 000 m2
egyéb új épület

2-3 000 m2
egyéb új épület

világörökségi védelem

≥ 2 000 m2 új épület
 

-

-

-

-

Nemzet-gazdasági szempontból kiemelt beruházás; új épület

∑ új épület

-

-

-

-

egyedi műemléki védelem

∑ teljes felújítás + új épület

-

-

-

-

védelem nélküli területen

≥ 15 000 m2 új épület
(kivétel ip. logiszt.)

10-15 000 m2
új épület
≥ 15 000 m2
ipari. logiszt.új épület

10-15 000 m2
új épület
≥ 15 000 m2
ipari. logiszt.új épület

-

-

meglévő közhasznú épület homlokzatát is érintő bővítés

-

≥ 5 000 m2
 

≥ 5 000 m2
 

-

-

Önkormány-zati rendelettel

-

-

Főv. Önkorm. rendelet szerinti feladatok

Önkormányzati rendelet szerinti feladatok

-

 A tervtanácshoz benyújtandó tervdokumentumok:

11. § (3) Az építészeti-műszaki tervtanácshoz benyújtott tervdokumentációnak a külön jogszabály szerint építésügyi hatósági engedélyhez kötött, és a 9. § (2) és (4), valamint a 10. § (2) és (4) bekezdésében meghatározott építmények építésügyi hatósági engedélyezési tervdokumentációjából az alábbi munkarészeket kell tartalmaznia:

a) műszaki leírás,

b) helyszínrajz a szomszédos építmények és a terepviszonyok feltüntetésével,

c) az eltérő szintek alaprajza,

d) metszetek, a megértéshez szükséges mértékben,

e) valamennyi homlokzat,

f) utcakép, ha a tervezett építmény az utcaképben megjelenik,

g) a szabályozási tervnek és a helyi építési szabályzatnak a tervezéssel érintett telekre vonatkozó kivonata.

h) meglévő épület, vagy műemléki védettség esetében kérjük a tervet megalapozó munkaanyagokat: felmérési tervek; műemléki kutatási dokumentáció

i) az illeszkedés bemutatása céljából mellékelni kérünk fotókat, látványterveket a tervezési területről, a szomszédos épületekről és az utcaképről, szükség esetén a tágabb környezetről is (papír alapon ill. a bemutatáshoz digitálisan), szükség esetén légifotót, makettet.

1 példány tervdokumentációt papír alapon és 1 példányt digitálisan (CD-n) szükséges benyújtani. A papíralapút lepecsételve a tervező visszakapja. Az opponens is igényt tart +1 pld. tervdokumentációra a munkájához. A tervtanácsi tárgyalás időpontját a dokumentáció átnézése (esetleges hiánypótlás szükségessége) tudjuk megadni. Általában csütörtöki napokon hetente, ill. kéthetente ülésezik a tervtanács.


Figyelem!A tervtanács által „nem ajánlott”, vagy „átdolgozás után ajánlott” minősítésű tervet csak akkor tűzi ismét napirendre a tervtanács, ha az - a tervtanácsi javaslatok figyelembevételével - alapvetően változott!:

10. § (9) Ugyanazon ténybeli állapot mellett azonos építészeti megoldást tartalmazó tervdokumentáció ismételten nem bírálható el.

Összeférhetetlenségi szabályok:

7. § (1) Bírálóként, illetve elnökként, tagként, valamint titkárként nem vehet részt a tervtanácsi eljárásban a tárgyalandó tervdokumentáció tervezője, valamint annak

a) a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvényben meghatározottak szerinti hozzátartozója,
b) a tervdokumentáció benyújtását megelőző egy éven belül szerzői jogi védelem alá eső alkotás tekintetében szerzőtársa vagy munkatársa volt,
c) munkatársa, illetve gazdasági társaságban tulajdonostársa, a tulajdonában álló gazdasági társaságnak alkalmazottja vagy azzal megbízási jogviszonyban áll, illetve
d) tulajdonában levő gazdasági társaság alkalmazásában vagy azzal megbízási jogviszonyban álló tervező.


Információ:
Bartos Cecília Abigél

Országos Főépítészi Iroda
telefon: +36-1-999-4324
mobil: +36-30-503-9708
fax: +36-1-441-1560
e-mail: Ez az email cím védett a spam robotoktól. Bekapcsolt JavaScript szükséges a megtekintéséhez.
1051 Budapest, József Attila u. 2-4.
1093 Bp., Pf.: 314.


További információk:

Határidők:
A tervtanács az állásfoglalását a kérelem előterjesztésétől (a dokumentáció beérkezése) számított 30 munkanapon belül hozza meg. A tárgyalás előtt legkésőbb 10 nappal kérjük leadni a tervdokumentációkat, hogy lehetőség legyen az esetleges hiánypótlásra, és hozzáférhetővé tudjuk tenni - a jogszabály szerint – a teljes dokumentációt az opponens és a tervtanácsi tagok számára.
A tervbírálat időpontját a dokumentációk áttanulmányozása után tudjuk megadni!

Kapcsolódó cikkek

Nem találtam kapcsolódó cikket.