Nemzetközi építészpolitikai kitekintés 1. - Norvégia (2009)

.

   Norveg-102

Norvég Építészeti Szakpolitika 2009

LETÖLTÉS MAGYAR NYELVEN

LETÖLTÉS EREDETI NYELVEN

A dokumentumok megjelenését támogatta az 
Országos Főépítészi Iroda


Bevezető

A KORMÁNYZAT TÁMOGATNI AKARJA AZ ÉPÍTÉSZETET
Új, átfogó építészeti szakpolitikára van szükség. A klímaváltozás, a növekedés és az átalakulás révén az épületek, a városok és a legsűrűbben lakott területek - népességi központok - előtt új kihívások állnak. Az új folyamatok új tudást és új kompetenciákat tesznek szükségessé mind helyi, mind nemzeti, mind pedig nemzetközi szinten. Az építészet igen összetett terület és számos ágazatot magában foglal.
A Kormány Építészeti Szakpolitikája meghatározza az építészet fogalmának tágan értelmezett definícióját.
Legtágabb értelmében az építészet teljes ember által létrehozott - épített - környezetünket magában foglalja. Hozzá tartoznak az épületek és az infrastruktúra, a kültéri területek és maga a táj is. Az építészet fogalmába tartoznak az egyes épületek és az épületek közötti kölcsönhatások, a városok egésze, a népességi központok és a tájak.
E tágan értelmezett meghatározás következtében a közszféra számos hatósági szervezete fontos szerepet tölt be a jó építészet elősegítésének feladataiban.
Ebben a tanulmányban az építészet előtt álló három legfontosabb kihívást foglaljuk össze:
- Fenntarthatóság és éghajlat
- Változás és átalakulás 
- Tudás és innováció

A fentiekből a kormányzati építészeti szakpolitika céljaira az alábbi hat kiemelt területet határozták meg:

1) Az építészetet ökológiai szempontból kedvező és környezetbarát megoldásoknak kell uralniuk
2) A városokat és a népességközpontokat jó minőségű építészeti megoldások alkalmazásával kell fejleszteni
3) A kormányzatnak óvnia kell a kulturális környezetet és az épített örökséget
4) Az építészetet a tudásnak, a szakértelemnek és az ismertetek terjesztésének kell előre hajtania
5) A kormánynak kell a példakép szerepét vállalnia
6) A norvég építészetnek nemzetközi szinten is láthatónak kell lennie

Norveg-101

Mindezen súlyponti területeket és a különböző intézkedéseket és kezdeményezéseket az alábbi fejezetekben részletezzük:
E háttér alapján a Kormány teljes áttekintést nyújt a nemzeti szinten a jó építészet elősegítésére és támogatására megtett és bevezetni tervezett intézkedésekről és kezdeményezésekről. E körbe a kormányzati szerepkörök és feladatok sokféleségét tükrözve különféle intézkedések és kezdeményezések széles köre tartozik. A kiadvány elképzeléseket, célokat és kihívásokat mutat be és kiemeli a legfontosabb súlyponti területeket. E tanulmány kidolgozásában nem kevesebb, mint 13 minisztérium működött közre és számos műszaki és más szakember gazdagította értékes munkájával. Norvégiában most mindeddig első alkalommal születik és kerül bemutatásra ilyen terjedelmű építészeti szakpolitikai dokumentum.
Az itt leírtak alapját kormány által az építészet terén folytatott munka alkotja és maga a kormányzat az itt tárgyalt intézkedések jelentős részének végrehajtója is egyben. A legjobb példa erre az állami építési beruházások köre. Számos más intézkedés esetében a kormányzat kevésbé közvetlen hatást gyakorol. Az ilyen esetekben a lényeg a szabályozási keretek, az előírások, az útmutatók, irányelvek, finanszírozási rendszerek és más pénzügyi megoldások és források kidolgozása, meghatározása és rendelkezésre bocsátása. A szabályozási környezet létfontosságú a regionális és a helyi hatóságok, az ipar képviselői, a különféle szervezetek és a lakosság számára a környezetünk minőségének javítására irányuló célok megvalósításához szükséges lehetőségek biztosításában.
Az építészeti szakpolitika kialakításában tehát az alábbi 13 minisztérium vett részt:
A Gyermekekért és az Esélyegyenlőségért felelős Minisztérium, a Megújulásért és a Közigazgatásért felelős Minisztérium, a Védelmi Minisztérium, az Egészségügyért és Gondozásért felelős Minisztérium, az Önkormányzati és Regionális Fejlesztési Minisztérium, a Kulturális és Vallási Ügyek Minisztériuma, az Oktatásért és Kutatásért felelős Minisztérium, a Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Minisztérium, a Környezetvédelmi Minisztérium, a Kereskedelmi és Ipari Minisztérium, az Olajiparért és az Energetikáért felelős Minisztérium, a Közlekedési és Hírközlési Minisztérium és a Külügyminisztérium.
A munkát a Kulturális és Vallási Ügyek Minisztériuma vezette és koordinálta. Különböző központi alárendelt/háttérintézmények és közszolgálatok, szakosított központok és közreműködő személyek szintén részt vettek a munkában.

Norveg-110TOVÁBBI MUNKA
A jelen építészeti szakpolitikai dokumentum célja a különböző közigazgatási szakterületek közötti koordináció és együttműködés segítése és ösztönzése az átfogó értelemben vett építészeti szakpolitikai erőfeszítések megerősítése és hatékonyságának javítása érdekében.

A dokumentumot olyan eszköznek szánták a kidolgozói, amely elősegítheti az építészet és fizikai környezetünk minőségének - és az iránta való tudatosságnak - a megerősítését és a nemzeti építészet összetett és teljes területének a korábbiaknál nyilvánvalóbbá tételét. E folyamatban a közszférának kell a vezető szerepet vállalnia, példát mutatnia és példaképpé válnia.
Mindez csupán a kezdete egy a következőkben folytatandó és továbbfejlesztendő feladatnak. A közhatóságoknak rendszeresen meg kell vitatniuk a folytatás és a további munka fejleményeit a szakmai közösséggel folytatott párbeszéd keretében. A vonatkozó témakörök megvitatására konferenciákat kell szervezni. A cél a fennálló helyzet felmérése, a további stratégiák és az építészet terén szükséges további munkákhoz szükséges inspirációk biztosítása lesz.

JÖVŐKÉP
A jó építészetnek hozzá kell járulnia a jó életminőséghez és vonzó, kellően funkcionális és univerzálisan tervezett épületeket és környezetet kell biztosítania. A jó építészetnek a közös kultúrát és identitást kell tükröznie. Az építészetnek hozzá kell járulnia a jóléthez, a fenntarthatósághoz és az értékteremtéshez és a megőrzés és gazdagítás ihletét kell nyújtania. Az építészeti szakpolitikának fizikai környezetünkben az összességre és a folyamatosságra kell irányulnia.