Nemzetközi építészpolitikai kitekintés 2. - Belgium (2005-2010)

.

flamand-rs

Belga Építészeti Szakpolitika 2005-2010

LETÖLTÉS EREDETI NYELVEN

A dokumentumok megjelenését támogatta az 
Országos Főépítészi Iroda.

 

flamand kormányzati építész szakpolitikai célkitűzései

Háttér

Flandria sűrűn lakott területén egyetlen épület sincs, amelyik önmagában állna. Minden olyan építkezés, ami az épületet belső ügynek tekinti, elszigeteli magát. Nem lesz más, mint egy kulturált megjelenésű burok, mely alapjában utasítja vissza a társadalom részvételét a tér megélésében. Az egyre gyakoribbá váló elszigetelődési jelenség veszélyezteti a közterület polgári jellegét. Nem csupán elitista és társadalmilag igazságtalan, de egyben a minőségi tér valós tartalmát egy befelé forduló esztétikai divattá csökevényesíti. 

Az integrált projekt, mint minőségi alapkövetelmény

Minden térbeli beavatkozás annak megítéléséről szól, mit ad hozzá az egyén a dolgok egészének megváltoztatásához. Egy iroda nem csupán egy elhelyezés hely néhány fehérgalléros dolgozónak, hanem egy munkakörnyezet. Egy út nem csupán egy összekötő infrastruktúra, hanem egy kollektív táj.
Egy üzemcsarnok azután is élettel teli marad, ha a dolgozók hazamentek. Egy háztartásihulladék-feldolgozó létesítmény egy tájképi elem, nem pedig csupán egy ipari üzem. 

004-rsAnnak érdekében, hogy ennek a nézetnek nagyobb elfogadottságot szerezzünk, arra van szükség, hogy integrált projektekben gondolkozzunk. A minőség az alapos előkészítésből születik. Csak akkor jöhet létre, ha valaki képes megfelelően értékelni a feladatot. Csak akkor fogjuk tudni jobban megérteni a dolgokat, ha az általunk elfogadott álláspontok térre gyakorolt hatását még a döntéshozatali eljárás elején összevetjük egymással. 

Nekem, mint a flamand kormányzati építésznek a szándékom az, hogy felvállaljam ezt a vitát a különböző kritériumok alapos értékelésével. Azzal, hogy úgy tekintek minden egyes térbeli változtatásra, mint egy lépésre a fenntarthatóbb egész megteremtése irányába, szeretném az esztétikai preferenciákról szóló fullasztó vitát szélesebb kontextusba helyezni.

Alapvetés egy polgári építészetért

A térbeli környezet valamennyi területén az előrehaladás érdekében a hatóságok célul tűzhetik ki a megbízásaik során a polgári építészet elérését. 

A polgári építészet nem szolgai vagy meghunyászkodó. Alkalmazkodó, de nem úgy, hogy láthatatlanná válik vagy szolgaian másolja a formabeli vonásokat, hanem úgy, hogy beépíti a meglévő épületeket és infrastruktúrát egy új környezetbe. A polgári építészet szolgál. Szolgál a szó két értelmében: teljesíti a feladatát és szolgáló szerepet tölt be. Egyrészről minden időpontban haszonszemléletű. Párhuzamosan fejlődik a változó igényekkel, használható marad és így hosszú távon számítani lehet rá. Másik részről egy nagyobb célnak rendeli alá magát. Ő a vezető erő a mindent átölelő változás mögött és saját értelmét a maga által teremtett lehetőségekből nyeri. Az ereje a környezetéhet hozzáadott értékben rejlik. Hasznossága a hozzáférhetőségén múlik és értelmet ad annak a társadalmi környezetnek, amiben működik. 

Célok

Az alapfeladat új céljainak kitűzése

A második flamand kormányzati építész kinevezésével a flamand kormány saját elhatározásából tovább lépett az intézményesítés felé és folytatta a magas minőségű építészet politikájának a fejlesztését. Ennek alapján a modell ügyfél megteremtésének célkitűzése, amire elődöm saját megbízatásának alapelemeként tekintett, magától értetődőnek tűnik. Ez természetesen nem mentesíti a flamand hatóságokat, mint ahogyan egy másik jól működő vállalkozást sem az alól, hogy nap, mint nap megküzdjön ezért a címért. De amellett, hogy ez egy állandó feladat, fontos, hogy felállítsuk a meglépendő intézkedések között a sorrendet. Most, hogy a modell kliens megközelítés már elfogadottá vált, elérkezetté vált a modellprojektek elkészítésének ideje.

A kormányzati építész szerepének megerősítése

A célok, melyeket hivatali időmben el kívánok érni, az a folyamatosság, a nagyobb részletezettség és összpontosítás. Egyik oldalról szeretném folytatni elődöm, bOb Van Reeth csodálatos munkáját. Másik célom pedig, hogy nélkülözhetetlenné tegyem a kormányzati főépítészt.

Szilárd alapokra kell helyezni a flamand kormányzati építésznek és csapatának a magas minőségű szakpolitikai és döntéshozatali tevékenységben betöltött szerepét. A Flamand Közösség Minisztériumának nagyszámú főosztálya, valamint a sok köz- és magánszereplő számára egyértelművé kell tenni, hogy a természetes partnereik vagyunk. A kormányzati építészről és csapatáról kialakult képet, miszerint versenytárs és bajkeverő, fel kell, hogy váltsa annak realizálása, hogy a beavatkozásainknak valós hozzáadott értéke van és minden résztvevő számára nyertes helyzetet teremt.

Azzal, hogy következetesen tisztává tesszük a beavatkozásainkkal elérhető eredményeket, remélem, hogy sikerül az ennek a posztnak az értelmességével és továbbélésével kapcsolatos vitákat előbbre vinnem. 

Módszer

A meglévő megközelítés konszolidálása

001-rs

Mindenek előtt szeretném egységes szerkezetbe foglalni azokat az eszközöket és módszereket, amik már bizonyították eredményességüket. Ez nem csak a nyílt pályázás elvére vonatkozik. Ez a tevékeny együttműködés a kormányzati építész és az ügyfél között a tervezési kiírások pontosabb megfogalmazását eredményezik. Így lehetővé válik a tervezőknek az ügyfél projektmegfogalmazása és elvárásai alapján történő kiválasztása. Íly módon a hatóságok is jobban megértik az eljárást. Valóban képesek lesznek arra, hogy össze tudják hasonlítani ugyan annak az építészeti megbízásnak a különböző megoldási lehetőségeit. Az eljárás ilyen módon az alapját adja majd a tervező tiszta és jól megalapozott kiválasztásához és egy gyümölcsöző együttműködés kezdetét jelenti minden érintett fél között. 

Ugyanakkor biztosítani akarom, hogy a Nyílt Pályázatot nem használják ki rosszindulatúan az ötletek olcsó begyűjtésére, vagy arra, hogy az előzetesen már meghozott döntéseket legitimalizálják.

A flamand és más hatóságok részére továbbra is adott a lehetőség, hogy a Nyílt Pályázat helyett más, a tervezési versenyt fenntartó módszerrel ítéljék oda a szerződéseket, de azok meg kell, hogy feleljenek a feladatkiírásnak. Mindazonáltal helyesebb lenne, ha a választható módszerek korlátozva lennének azokra a módszerekre, ahol a kliens igényei elértek egy kellőképpen végleges formátumot, ami nem igényli, hogy további közvetlen egyeztetések lefolytatása váljon szükségessé a tervezővel. Mindezeken túl a Masterclassnak, aminek során a tehetséges fiatal építészek és művészek tényleges megbízáshoz jutnak, az ösztönző ereje miatt folytatódnia kell. Valószínű, hogy egy hasonló eljárást lehet létrehozni a kisebb megbízásokhoz is.

Az alkalmazási terület kibővítése

A kormányzati építész megbízatása alapján az egész flamand kormánynak dolgozik. Munkaköri leírása kimondja, hogy „hozzájárul a flamand Közösség építészeti politikájának előkészítéséhez és végrehajtásához, hosszú távú szemlélet és megfelelő, a különböző hatóságokkal és harmadik felekkel folytatott konzultációk alapján, annak érdekében, hogy megteremtse a magas minőségű építészeti környezetet Flandriában (épületek, infrastruktúra, tájkép változása, stb.).” 

Feladata magában foglalja a teljes Flamand Közösség építészeti politikájának előkészítését és végrehajtását. Így tehát a feladata nem ér véget azzal, hogy megteremti a lehető legjobb irodai elhelyezést a köztisztviselők számára.

A kormányzati építésznek segíteni kell a magas minőségű építészeti környezet megteremtésében Flandriában (épületek, infrastruktúra, tájkép változása, stb.) Tehát nem elégséges csak az épületekre koncentrálnia, hanem figyelemmel kell lennie az infrastruktúrára és a tájképre is.

Ennek eredményeképpen feladatát ki kell szélesíteni, hogy magában foglalja a különböző politikákat, amik hatással vannak a tér átalakítására.

Különösképpen most, amikor a flamand hatóságok változtatják saját struktúrájukat és működésüket, szükség lenne arra, hogy új struktúrákat alakítsunk ki az építészeti minőség figyelésére.

Az IVÁ-knak és az EVÁ-knak (privatizált ügynökségek) egyre nagyobb autonómiát adunk a Beter Bestuurlijk Beleid terv (Jobb Adminisztratív Politika) alapján. A flamand kormányzati építésznek meg kell győznie ezeket a független ügynökségeket arról, hogy az építészeti és térbeli elképzelések, melyeket a tevékenységük átfog, egyben védjegyei lesznek napjaink egy ambiciózus vállalkozásának. Jelenleg nincsenek meg a jogi alapjai egy ilyen horizontális feladatnak, de indokoltnak látszik, hogy a jövőre nézve megalkotásra kerüljön.

Tehát azokban az esetekben, amikor ez hasznos és szükséges, keresni kell a kapcsolatot a partnerekkel mind a flamand hatóságokon belül, mind azon kívül. Mindezek alapján mindenféle beavatkozás a mi részünkről azzal együttműködésben fog megtörténni, aki meg van bízva a feladat ellátásával, vagy felelős érte.

Befolyás a projektek fejlesztésére

A flamand kormányzatnak nagy tervei vannak. Annak érdekében, hogy biztosítani lehessen, hogy a beruházási terve beilleszkedjen az elérendő költségvetési egyensúlyba, megbízatásának ideje alatt szervesen együtt kíván működni a magánbefektetőkkel és fejlesztőkkel. Mindazonáltal az, hogy elrugaszkodik attól, hogy saját magának építsen, nem jelenti azt, hogy a hatóságok lemondanának az építészet és a tér minőségének ellenőrzéséről. Ha fenn kívánják tartani „látható jelenlétüket”, a hatóságok nem engedhetik meg maguknak, hogy megszámlálatlan négyzetmétert béreljenek, vagy sablonszerű épületeket emeltessenek, amik csak a piac igényeit elégítik ki.

Ebben az új, a köz- és a magánszféra együttműködésén alapuló rendszerben is képesnek kell lennie a kormányzati építésznek arra, hogy betöltse fő feladatát a kormányzati épített vagyon fenntartható megalkotása és magas minőségű megőrzése terén. Ez okból egyértelműen kötelezőnek tűnik, hogy a kormányzati építésznek a minőségbiztosítási szerepe az új projekttervezési megközelítésben tovább legyen finomítva.

Pilot projektek kezdeményezése

013-rsTúl sok kormányzati projekt viseli magán mind a mai napig a középszerűség mélyen gyökerező szeretetét. Ezek az érintett érdekek összegzései, melyek legnagyobb erényükként azt mondhatják el magukról, hogy megvalósítják a kompromisszumot. Ugyanakkor az építészet nem alacsonyodhat le a politikai program egyszerű végrehajtójává. Segítenie kell a program alapjául szolgáló megfontolások felemelkedését úgy, hogy ráveszi a részt vevő feleket az ötleteik kibontakoztatására és bemutatva nekik szemtől szembe, hogy máshol mit lehetett elérni.

A legjobb módja annak, hogy bemutassuk, hogy az egészséges elvárásoknak van létjogosultsága, ha pilot projekteket hozunk létre. Miután egyszer megépültek, útjelzőként fognak szolgálni a jövő számára. Segítenek meggyőzni az ügyfeleket arról, hogy túllépjenek a korábban felállított korlátokon. Így arra szeretném kérni a különböző hatóságokat, hogy néhány projektjüket nevezzék ki pilotoknak a flamand kormányzati építész védnöksége alatt. Annak érdekében, hogy ezek a mintaprojektek modellként szolgálhassanak a követendő ambiciózus politikához, meg kell állapodni az érintett hatósággal azokban az előfeltételekben, amiket teljesíteni kell. 

Az összetett projektek figyelemmel kísérése

Sok olyan ígéretes terv van, ami komplex helyek létrehozására irányul, de idővel veszítenek a kezdeti ambíciójukból és minőségükből a fejlesztők és az érdekcsoportok nyomására. Kezdeti erejük elvész, mivel senki nem követi figyelemmel a koherenciát az elképzelések és a program különböző részei között. Ugyanakkor az egyértelmű, hogy a Flandriában elindított ambiciózus város átalakító projektek sikere az érintett felek közötti együttműködésben rejlik. Ahhoz, hogy létrejöjjön ez a fajta együttműködés a különböző hatóságok piaci szereplők és más érintettek között, elengedhetetlen, hogy legyen egy „igazgató”, aki figyeli a projekt minőségét a megbeszélések minden egyes állomásán és végrehajtása során. Jelenleg a projektmenedzser eme kulcsfontosságú szerepére nem terelődik elég figyelem.

Mint kormányzati építész, szeretném megvizsgálni, hogy lehet előteremteni a szükséges forrásokat egy hozzáértő menedzseri csapat létrehozására, akik az illetékes hatóságok és helyi hatóságok kérésére kinevezhetőek egy-egy ilyen, a későbbiekben megnevezendő stratégiai projekt irányítására.

Fókuszpontok

Az infrastruktúra, mint közterület

006-rsA flandriai települések hálózatában a közlekedési infrastruktúra és a tömegközlekedés kiemelkedő jelentőségűek a közügyek terén. Kifejezik napjaink társadalmának vágyait és jellemét, mint ahogyan a városházák és az erődök teszik ezt a múlt esetében. Így itt az ideje, hogy ugyan annyi figyelmet fordítsunk az utak, a kerékpáros és a gyalogos közlekedés megtervezésére, a villamos és buszvonalakra, a várókra és a peronokra és azoknak a tájba való beillesztésére, mint amennyit a múltban az utcák és terek elhelyezkedésére fordítottunk. 

A hajlék és a mozgás ötvözése megtestesíti napjaink közéletének változatosságát. A kettő közötti megfelelő egyensúly megtalálásának fontosságát mutatta be néhány állomás és vízparti helyszín közelmúltbeli átalakítása. Mindazonáltal ennek a sikernek az előfeltétele az, hogy az infrastruktúra tervezését egy teljes városi és tájbeli projektben kezeljük. 

Új lehetőségek a XXI. Századbeli iskolának

A flamand kormány egyik terve, hogy az üresen álló területeket gyorsan felhasználja oktatási létesítmények létrehozására az iskolaelőkészítő szint, az alapfokú oktatás és középfokú oktatás terén. Ez a döntés egyedi lehetőséget teremt arra, hogy új értelmet adjunk „a XXI. Század iskolájának Flandriában”. Amellett, hogy egy erős építészeti önazonosságot tud szolgálni, az iskolaépítés, amit jellemzően nem használnak ki eléggé, kibővíthető egy hozzáférhető és széles körben kihasználható közösségi térré. A helyi közösség szolgálatába lehet állítani, ha egy sokkal multifunkcionálisabb térbeli szerepet adunk neki. Végül is kevés képzelőerő segítségével a flexibilis irányítási formák összeegyeztethetőek az új oktatási megközelítésekkel. 

Hogy ez a feladat sikeres lehessen, és hogy össze lehessen kapcsolni a megfelelő elhelyezési és oktatási körülményeit a tanulóknak az optimális közösségi tevékenységekkel a szülők érdekében, két szinten is el kell végezni a megfelelő feladatokat. Egyik oldalról a jelenlegi követelményeket át kell alakítani, hogy lehetővé tegyenek egy másik, többféle felhasználást szolgáló módot. Másik részről az új alkalmazási formákat le kell tesztelni pilot projektek létrehozásával különböző környezetben és különböző oktatási típusokban.  Ezek pedig cserébe lehetővé teszik a visszacsatolást, valamint az előírások és a szervezési keretek rendszeres finomítását.

A szociális lakóépületek integrálása a városi környezetbe

010-rsAnnak ellenére, hogy már számtalan kísérlet történt az építészet és a kényelem optimalizálására, az a hagyományos nézetünk, hogy a szociális lakóépületeknek önmagukban felismerhető entitásoknak kell lenniük, azzal fenyeget, hogy a financiálisan gyengébb rétegek térben elszigetelődnek. Ez más országokban a gettók kialakulásához vezetett. Ennek megakadályozása érdekében tovább kell támogatnunk azokat a közelmúltbeli kísérleteket, melyek új módjait keresik a szociális lakóépületek megvalósításának. Mint flamand kormányzati építész, az érintett testületekkel együttműködve támogatni szeretném azokat a kísérleteket, melyek során társadalmilag jobban integrált lakásmodellek kerülnek kifejlesztésre, és ha kell, koordinálni fogom azokat.

Kész vagyok tehát hozzájárulni a létező kezdeményezésekhez, melyek megpróbálják flexibilisebbé tenni a közszféra és magánszféra közötti együttműködést a városi rehabilitáció, a városátalakítás vagy az új fejlesztések terén és tanácsadással és jó minőségű projektek ösztönzésével segíteni őket, ha van rá lehetőség.

Az örökség megőrzése a megfelelő mai használatra való alkalmassá tétel segítségével

Mai globális világunkban az építészeti örökség az, ami épített környezetünket kulturális önazonossággal ruházza fel. Hogy megőrizzük örökségünknek ezt a minőségét a jövő számára, munkánk során arra kell törekednünk, hogy megfelelő új funkciót adjunk neki. Az egyik módja annak, hogy ezt a helyet megadjuk neki a modern életben az az, ha átalakítjuk őket napjaink céljainak megvalósításához. A megfelelő használat tartós fenntarthatóságot eredményez. Ellene hat az üresen állásnak és a pusztulásnak, úgymint a mumifikálódásnak és az elsivárosodásnak is anélkül, hogy támogatni kellene. Íly módon lehetővé válik a kormányzati források célzottabb felhasználása a megőrzésre és a felújításra. Minden esetre továbbra is a hatóságok egyik elsőszámú feladata marad az örökség kellő óvatossággal történő kezelése. Bárminemű beavatkozás esetén továbbra is alapvető fontosságú a minőség biztosítása és az, hogy egy új feladat adása egy épületnek soha nem lehet önmagáért való célkitűzés.

Együtt azokkal a szervezetekkel, akik felelősek az építészeti örökség megóvásáért és minden más releváns partnerrel szeretném, ha min flamand kormányzati építész gerjesztője lehetnék ennek a napjainknak megfelelő átalakítási formának, mely megőrzi az épület minőségét. Annak ellenőrzésével, hogy a tervekben melyek azok a beavatkozások, melyek megvalósíthatóak úgy, hogy közben tiszteletben tartjuk az épület és környezete sajátos természetét, szeretném az erőforrásoknak ezt az új, körültekintő alkalmazását általánosan elismertebbé tenni.

A táj, mint új küldetés

016-rsA táj céltalan fogyasztása, lassan de biztosan véget ér. A Flamand Térstruktúra Terv nyomában egyre nagyobb figyelmet fordítunk a természetes, folyó és csendes övezetek megőrzésére. A környezetvédelem terén megtett intézkedéseknek köszönhetően a monokultúrák iránti ellenállás növekszik, a táj változatossága iránti igénnyel egyszerre. Mint flamand kormányzati építész azt javasolom, hogy fordítsuk ezt a megnövekededd érdeklődést a táj iránt a megfelelő irányba. Számos lehetőség és kihívás van ezen a területen, amiből kifejezett hasznot húzhatunk. Így például az új értelmezése a csatorna és folyó politikának tagadhatatlanul izgalmas lehetőségeket nyit meg az összefüggő tájparkok építésében. Másrészről pedig a küszöbön álló változása az európai mezőgazdasági politikának és az abból eredő pozitív hatások a jobban a régiókhoz illeszkedő termesztési módokhoz felvetik a mezőgazdaságnak, mint a táj megőrzője szerepének újraértékelését. Mindezek mellett a gyakran kihasználatlanul álló területek a városok és a vidék között egyre nagyobb jelentőségre tesznek szert mind a városi élmény minősége, mint a szabad tér teremtése szempontjából. Mindezek alapján a különböző projektek során, melyeket mint flamand kormányzati építész felügyelek, arra akarom buzdítani a köz és privát partnereket, hogy a tájra nem mint tartalék vagy maradék területre gondoljanak, hanem mint az integrált projektek egyik nélkülözhetetlen elemére. 

Következtetések

Elképzeléseimnek fenti vázlata szolgál hivatali időm iránymutatásaként. Minden évben munkaprogram fog készülni, melyben a változatos, konkrét kezdeményezések megkapják megfelelő helyüket ebben az általános elképzelésben.

Elődöm munkáját annak szentelje, hogy megalapozza a kormányzati építész szerepkörét és eloszlasson számos félreértést vele kapcsolatban. Rámutatott, hogy a szerepe nem az, hogy építsen vagy az, hogy felülvizsgáljon, hanem az, hogy „segítsen”.  Szeretném tovább erősíteni ezt a nézetet. A kormányzati építésznek a feladata politikai döntési lehetőségek ihletése, megbízatásának lényegét és a lehetőségek fontosságát tisztázva. Egyszerre működik, mint ösztökélő erő, és mint kikristályosító pont. Stimulálja a képzelőerőt és aktiválja a szunnyadó energiákat. Felhívja a feleket, hogy lépjenek túl a saját maguk által létrehozott korlátokon és kísérletet tesz arra, hogy megnyissa a párbeszédet azzal, hogy rábírja a feleket arra, hogy a legjobbat tegyék le az asztalra. 

Mivel minden cselekedete kapcsolódik a hatóságok térbeli beavatkozásaihoz, egyben konkrét formát is adnak napjaink társadalmi projektjéhez. Vagyis ideális esetben a kormányzati építész a társadalmi változások térben történő megjelenítésének mozgatórugója. Ha sikerül katalizátorként működnöm a minőségi tér iránti igény növelésének eljárásában, úgy fogom érezni, hogy a kormányzati építészként magam elé kitűzött célokat elértem.

Marcel SMETS

 

 

A felülvizsgált, földhasználatra vonatkozó nemzeti célkitűzések szerint valamennyi földhasználatnál a tervezet oly módon kell elkészíteni, hogy biztosítsa a fentarthatóságot a fenntartható használatot biztosítsanak a meglévő épületek-készlet  vonatkozásábanesetében, illetve gondoskodjon a magas minőségnekű megfelelő városképről. A városi területek fejlesztésénél figyelmet kell fordítani arra, hogya  biztosítsák a zöld területeket biztosítására, valamint a rekreációs területeket az integrált terekből rekreációs területek kialakítására. 
Az építészeti politika egy központi eszköz arra, hogy ezeket az országos iránymutatásokat betartsák.