Nemzetközi építészpolitikai kitekintés 3. - Skócia

.

01Építészpolitika Skócia számra

LETÖLTÉS EREDETI NYELVEN

(A dokumentumok megjelenését támogatta az 
Országos Főépítészi Iroda)

 

ELŐSZÓ

A SZAKHATÓSÁG EGYIK FŐ FELADATA AZ, HOGY AZ EMBEREK ÉLETÉN JAVÍTSON NEMCSAK JOBB SZOLGÁLTATÁSOKON ÉS GAZDASÁGI LEHETŐSÉGEKEN KERESZTÜL, HANEM ANNAK A FIZIKAI KÖRNYEZETNEK A FEJLESZTÉSÉVEL IS, AMELYBEN AZ EGYÉNEK ÉS A KÖZÖSSÉGEK ÉLNEK ÉS DOLGOZNAK.

Fizikai környezetünknek alapvető részét jelentik az épületek. Az épületek minőségének – építészetünknek - pedig létfontosságú szerepe van azoknak a fejlesztéseknek megvalósítása terén, melyeket el szeretnénk érni.


A jelen dokumentum meghatározza azokat az alapelveket, amelyek alátámasztják a Szakhatóság elkötelezettségét a jó építészet és a jó épület tervezés támogatása mellett, valamint azokat a tevékenységeket, amelyeket meg szeretnénk valósítani épületeink minőségének fejlesztése érdekében. Tisztában vagyunk azzal, hogy az általunk célul kitűzött fejlesztése kivitelezése nem lesz könnyű és rövid távú feladat. Azzal is tisztában vagyunk, hogy másokkal partneri kapcsolatok keretében együtt kell működnünk célkitűzéseink megvalósítása érdekében. De hiszünk abban, hogy ezen célkitűzések megérik a fáradságot és elengedhetetlenek ahhoz, hogy a jó építészeti lehetőségek megfeleljenek a jelenleg előttünk álló és a jövőben felmerülő társadalmi, kulturális, gazdasági és környezeti kihívásoknak.

02

 

 

Allan Wilson, Msp
Sport, Művészetek és Kultúra Miniszterhelyettese

  

A FOLYAMAT

03A Szakhatóság elkötelezettsége a nemzeti építészeti politika kidolgozása mellett fémjelezte egy folyamat kezdetét. Az „Egy építészeti politika kidolgozása Skócia számára” című keret dokumentum és az azt követő nyilvános konzultáció, illetve a konzultációról készülő dokumentumok jelentették-e folyamat első lépéseit. A keret dokumentum megalapozta a politika kidolgozásának kontextusát és rögzítette a Szakhatóság érdekeltségét az épületek és az épített környezet minőségében a Szakhatóság társadalmi, kulturális, környezeti és gazdasági célkitűzései szempontjából . A dokumentum rögzítette azokat a kérdéseket is, amelyekkel a politika foglalkozhat, valamint azon célkitűzéseket és tevékenységeket, amelyekre a politika kiterjedhet. A keret dokumentumban rögzítetteket határozottan jóváhagyta a nyilvános konzultáció és az abban rögzített gondolatokat széles körű támogatás övezte.

Ezért az a szándékunk, hogy a keretdokumentumban rögzített általános célkitűzések és törekvések betartása, valamint a keretdokumentum a politika kidolgozásának és kivitelezésének referencia pontja marad a jövőben is.

A nyilvános konzultáció további eredménye az volt, hogy javaslatot tettek napirendi pontokra, és meghatározták a politika fejlesztésével kapcsolatos prioritásokat. A konzultációt követően beszélgetésekre került sor a politika kulcsfontosságú területeivel, ügynökségeivel és érdekcsoportjaival annak feltárása érdekében, hogy milyen lehetőségek állhatnak rendelkezésre és mit kell megtenni a folyamat előrehaladása érdekében. Ezen beszélgetések következményeképpen számos együttműködési kezdeményezés bevezetésre került – az építészet támogatása, az oktatás, az építkezési beszerzések és a városi tervezés terén. Jelen dokumentum a politika kidolgozásának és kivitelezésének a következő fázisát fémjelzi. Egyben újra rögzíti azokat a kulcsfontosságú alapelveket, amelyek alátámasztják a Szakhatóság építészeti politikára vonatkozó elkötelezettségét, és azokat az alapelveket, célkitűzéseket és lépéseket, amelyek a soron következő program alapját képezik.

ALAPELVEK

04A Szakhatóság elkötelezte magát egy építészeti politika mellett, mivel hiszünk abban, hogy nagyvárosaink, városaink, vidéki területeink épített környezetének minőségére való odafigyelés a kormány felelőssége, három fő okból kifolyólag. Először is, mivel az épített környezet minősége fontos szélesebb körű társadalmi, gazdasági és politikai célkitűzéseink továbbfejlesztése és megvalósítása érdekében, másodszor, mivel az új épületek minőségére történő odafigyelés épített örökségünk karbantartásával és folytonosságával kapcsolatos felelősségünk részét képezi, és harmadsorban azért, mert az építészet támogatása nemzeti kultúránk támogatásával kapcsolatos felelősségünk részét képezi.

Hiszünk az alábbiakban:
- tisztességes, igazságos és befogadó társadalomra irányuló társadalompolitikai célkitűzéseink megvalósítását szolgáló képességünk függ az általunk épített és fenntartott épített környezetek minőségétől;
- építészetünk valamint városi és vidéki helyeink minősége tükrözi kulturális elképzeléseinket és létfontosságú ahhoz, hogy Skóciát a képzelet, a kreativitás és az innováció helyeként tartsák számon;
- amit most építünk ki, az kulcsfontosságú szerepet fog játszani épített örökségünk értékeinek megőrzésében és bővítésében, és a fenntartható jövőre vonatkozó célkitűzéseinkben
- a jól megtervezett és hatékony épületek stabil befektetést képviselnek, és segítenek a helyi gazdaságok támogatásában, elősegítik a regenerációt és fontosak a gazdasági versenyképesség szempontjából is.


TERVEZÉS

Politikai szándékunk az, hogy javulást érjük el Skócia épületeinek – középületeinek, magánépületeinek – és épített környezetünk minősége terén. Hisszük, hogy a cél megvalósításának alapvető eleme a jó tervezés fontosságának és értékének felismerése.

05Hiszünk abban, hogy az új épületek megrendelése felelősségekkel jár – nem csak az épületek használói iránti felelősségekkel, de az épületek által kiszolgált közösségek, valamint a jövő generációi iránt is. Az építéssel kapcsolatos felelősségek egy nagy kihívást jelentő napirend kitűzéséhez vezettek azokra vonatkozóan, akik megrendelik és felépítik épületeinket, valamint azokra az összetett, gyakran ellentmondó állásfoglalásokra, melyek összehangolást igényelnek. A tervezés célja az, hogy ezen építési kihívásokra olyan kreatív megoldásokat tartalmazó válaszokat adjon, amelyek megfelelő képzelőerővel teljes mértékben összehangolják ezen összetett szempontokat.

Ezért hiszünk abban, hogy a tervezés az építési folyamat szerves része és azt nem szabad háttérbe szorítani, illetve opcióként kezelni.

Azonban tisztában vagyunk azzal is, hogy annak ellenére, hogy a tervezés egy kulcsfontosságú tevékenység, nem lehet sikeres, ha elszigetelt. A tervezés minősége a beszerzési és az építési folyamat során hozott összes döntést meghatározza. Hiszünk abban, hogy a minőség ügye közösségi felelősség és mindenkinek részt kell vállalnia abban, aki érintett az épületek megrendelésében és felépítésében.

Hiszünk az alábbiakban:
- a tervezési folyamatokat és szaktudást el kell ismerni, és támogatni kell a beszerzési és építési gyakorlat során, ha el akarjuk érni épületeink célul kitűzött minőségét;
- a tervezés egy speciális szaktudás, de nem egy izolált tevékenység, hanem a tervezők és az ügyfelek, a felhasználók és a közösségek közti tartalmas és tartós párbeszédtől függ; és
- a jó tervezés többlet értéket teremt, valamint egy stabil és szükséges befektetést jelent Skócia lakosai, közösségeink és jövőnk számára.

PARTNERI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK

Épületeink és épített környezeteink minőségét közösségünk széles körű érdekeltségei érintik és vice versa, továbbá tisztában vagyunk azzal, hogy politikai célkitűzéseinket nem tudjuk elérni ezen érdekeltségek bevonása, elkötelezettsége és együttműködése nélkül.

06

Hiszünk abban, hogy a politika kivitelezését partneri megközelítésre kell építeni. Arra fogunk törekedni, hogy partneri kapcsolatokat építsünk ki az épületeket megrendelő és az épületeket felépítő felekkel, valamint azon ügynökségekkel és szervezetekkel is, akik vagy közvetlenül vagy érintőlegesen érdekeltek az épített környezet minőségében saját céljaik és célkitűzéseik elérése érdekében. Együtt fogunk dolgozni ezen az érdekelt felekkel, hogy olyan eljárásokat és kezdeményezéseket fejlesszünk ki, amelyek explicit módon elismerik a jó épület tervezés értékét és előnyeit, és amelyek olyan kontextust biztosítanak, mely kontextusban a jó építészetnek esélye van a fejlődésre.

Hiszünk abban, hogy a partneri kapcsolaton keresztül történő hozzájárulásnak ki kell terjednie azokra is, akiket közvetlenül érintenek az épített környezetünket befolyásoló döntések. Ezt követően arra fogunk törekedni, hogy a felhasználók és a közösségek számára nagyobb lehetőséget biztosítsunk arra, hogy részt vállaljanak az olyan ügyekben, amelyek hatással vannak a helyi épített környezetek tervezésére és fejlesztésére.

07

TÁMOGATÁS ÉS VÁLTOZÁS


Az alábbiakban rögzítjük politikai célkitűzéseinket és a célkitűzések eléréséhez tervezett lépéseinket. A politikai célkitűzések elérését két módon tervezzük. Először is folytatni fogjuk az építészet társadalmunk, kultúránk, gazdasági és környezeti célkitűzésinek szempontjából fennálló jelentőségének hirdetését, másodsorban arra fogunk törekedni, hogy a terepen történjenek változások és jobb épületek készüljenek.
Továbbra is hangsúlyozni fogjuk a jó épület tervezés értékét, szorgalmazni fogjuk előnyeinek megértését, ünnepelni és hirdetni fogjuk a skót építészet vívmányait.
Dolgozni fogunk annak érdekében is, hogy a közpénzekből finanszírozott épületek tervezése terén javulás következzen be, a fejlesztés ellenőrzési gyakorlat és politika terén javulásokat érjünk el, és hogy támogassuk a közösségi célkitűzéseket.

Tisztában vagyunk azzal, hogy az építészet és az épített környezet egy összetett terület, megvalósítására irányuló politikánkhoz, stratégiánkhoz, valamint célkitűzéseink evolúciójához időre van szükség.

Ezért időszakonként felülvizsgáljuk célkitűzéseinket és prioritásainkat, továbbá felmérjük lépéseink hatásosságát.

08

CÉLKITŰZÉSEK

A politikában rögzített célkitűzéseink az alábbiak lesznek:
- a jó építészet értékének és előnyeinek hirdetése, az építészet szerepére vonatkozó vita ösztönzése mind a nemzeti, mind a helyi élet terén, és az épület tervezés termékei és folyamatai megértésének bátorítása;
- a tervezési kiválóság szorgalmazása, az építészet és az épített környezet terén az eredmények elismerése és ünneplése, valamint a skót építészet népszerűsítése belföldön és külföldön;
- a helyi épített környezeteket érintő ügyekben történő nagyobb érdeklődés és közösségi részvétel ösztönzése;
- a közpénzekből finanszírozott épületek beszerzése terén egy olyan minőségi kultúra támogatása, amely kiterjed a jó tervezésre, mint az értéket a pénzért és a fenntartható fejlődés elérésének eszköze; és
- gondoskodni arról, hogy a tervezési és építési szabványok rendszerei és az azokkal kapcsolatos folyamatok elősegítsék és megkönnyítsék a tervezés minőségét a fejlesztés terén.

09

LÉPÉSEK

Alábbi célkitűzésünk elérése érdekében:
- a jó építészet értékének és előnyeinek hirdetése, az építészet szerepére vonatkozó vita ösztönzése mind a nemzeti, mind a helyi élet terén, és az épület tervezés termékei és folyamatai megértésének bátorítása;


végrehajtjuk az alábbiakat:
- pénzügyi támogatást biztosítunk a „The Lighthouse”, Skócia Építészeti, Tervezési és Város Központja részére egy, az építészetet támogató tevékenységekből, eseményekből és kezdeményezésekből álló három éves nemzeti program számára;
- az információ, kommunikáció és széles körű kapcsolattartás nemzeti erőforrásaként egy online, virtuális építészeti központ fejlesztése részére támogatást biztosítunk;
- törekszünk a „Tanuló és Tanító Skócia” szervezettel együttműködve az építészeti tudatosság és megbecsülés iskolai tanterveken keresztül történő előmozdítása érdekében;
- az iskoláknak útmutatást adunk az építészettel és az épített környezettel kapcsolatos tájékoztatás lehetőségét illetően, az érintett területek tájékoztatásának és a Nemzeti Prioritások oktatás terén történő támogatása érdekében;
- azon dolgozunk, hogy a Nemzeti Tanulási Hálózaton /National Grid for Learning/ online interaktív oktatási forrás anyag készüljön az építészetre és az épített környezetre vonatkozóan;
- szorgalmazzuk az élethossziglan tartó tanulási lehetőségek fejlődését, az építés tervezés folyamatai és termékei megértésének biztosítása érdekében;
- szorgalmazzuk a megcélzott tervezési tudatossági programok kidolgozását a megrendelő testületeken belül a kulcsfontosságú ügyfél csoportok számára;
- a „Történelmi Skócia” /Historic Scotland/ szervezeten keresztül és más testületekkel együttműködve azon dolgozunk, hogy elősegítsük az épített örökség oktatási forrásként történő felhasználását, továbbá a „Történelmi Skócia” szervezeten keresztül arra törekszünk, hogy megrendeljünk (és a gyakorlatban alkalmazzunk) és közzétegyünk az épület állagmegőrzéssel és a hagyományos építőanyagokkal kapcsolatos tanulmányokra vonatkozó kutatásokat.

10
Alábbi célkitűzésünk megvalósítása érdekében:
- a tervezési kiválóság szorgalmazása, az építészet és az épített környezet terén az eredmények elismerése és ünneplése, valamint a skót építészet támogatása belföldön és külföldön.

Végrehajtjuk az alábbiakat:
- létrehozunk egy új nemzeti díjat az építészet terén elért példamutató eredmények elismerése érdekében;
- létrehozunk egy éves díjat a diák tervezők számára;
- szorgalmazzuk a jól szervezett tervezési versenyek alkalmazását a nemzeti, illetve a helyi jelentőségű javaslatok esetében;
- meg fogjuk rendelni a skót építészet, városi-és táj tervezés szemléjének félévenkénti kiadását;
- a Historic Scotland szervezeten keresztül elősegítjük a régi épületek képzeletdús újrahasznosítását és az állagmegőrzésükhöz, javításukhoz és karbantartásukhoz szükséges szaktudás fejlesztését;
- együttműködünk a „VisitScotland” szervezettel és a „Historic Scotland” szervezeten keresztül az építészetre összpontosító online idegenforgalmi túraprogramok kidolgozása érdekében;
- együttműködünk a „Scottish Enterprise” szervezettel annak érdekében, hogy elősegítsük az építészetet a nemzeti kreatív iparági stratégián belül;
- támogatjuk az RSA “Művészet az építészetben” rendszerét a művészek és az építészek közti együttműködés szorgalmazása és elősegítése érdekében;
- együttműködünk a „British Council and Scottish Trade International” szervezettel a skót építészet külföldi promóciós lehetőségeinek kidolgozása érdekében;
- a „The Lighthouse” szervezet „Réseau Art Nouveau Network and European Route of Modernism” programjára építve a nemzetközi kapcsolatok kiépítésére és a skót építészet elősegítésére törekszünk;
- szponzoráljuk az Európai Örökségi Napokat az építészet szempontjából érdekes épületek lakossági hozzáférésének megkönnyítése érdekében; és
- együttműködünk az Európai Építészeti Politikák Fórummal az építészet elősegítését szolgáló közös európai kezdeményezések kidolgozása érdekében.

11

LÉPÉSEK
FOLYTATÁS

Alábbi célkitűzésünk elérése érdekében:
- a helyi épített környezeteket érintő ügyekben történő nagyobb érdeklődés és közösségi részvétel ösztönzése

végrehajtjuk az alábbiakat:
- együtt dolgozunk közösségi csoportokkal és közösségi érdekeltségekkel annak érdekében, hogy kidolgozzunk egy építészettel és az épített környezettel kapcsolatos tevékenységi hálózatot nemzeti szinten;
- létrehozunk egy partneri pénzalapot, hogy a helyi közösségi kezdeményezéseket és eseményeket támogassuk adományokon keresztül;
- elősegítjük a közösségre épülő tervezés tevékenységét a társadalmi befogadási partneri kapcsolatok kontextusában;
- arra ösztönözzük a helyi kulturális szervezeteket és helyszíneket, hogy programjaikba vegyék be az építészetet;
- arra ösztönözzük az építészeti iskolákat, hogy bevonják a helyi közösségeket oktatási programjaikba; és
- azon dolgozunk, hogy képessé tegyük a helyi hatóságokat, a civil társaságokat és a speciális érdekcsoportokat arra, hogy helyi szinten elősegítsék az építészetet.

Alábbi célkitűzésünk elérése érdekében:-
- a közpénzekből finanszírozott épületek beszerzése terén egy olyan minőségi kultúra támogatása, amely kiterjed a jó tervezésre, mint az értéket a pénzért és a fenntartható fejlődés elérésének eszköze;

12

végrehajtjuk az alábbiakat:
- törekszünk arra, hogy a Szakhatóság ügyfelei a tervezés minőségét az építési projektek vonatkozásában kellőképpen figyelembe vegyék a rendelkezésére álló útmutatás, képzés és tanácsadás terén;
- együttműködünk partneri kapcsolatok keretében a helyi hatóságokkal az építési projektek jó tervezésével kapcsolatos előnyök elősegítése és képviselete terén;
- törekszünk arra, hogy tervezési politikákat dolgozzunk ki azon közhivatalokkal és szervezetekkel együttműködve, amelyek közvetlenül, illetve közvetve építési projekteket finanszíroznak, illetve érdekeltek az épített környezet minőségében saját politikai céljaik előmozdítása érdekében;
- módszertanokat készítünk és publikálunk a közösségi szektor projektjeinek lezártát és használatba vételét követő értékelések céljára;
- dolgozunk egy, a legjobb közpénzből finanszírozott épületnek ítélt éves díj támogatásán, és
- szorgalmazzuk a tervezés minőségi indikátorok kidolgozását és alkalmazását a közpénzből finanszírozott projektek esetében.

13

LÉPÉSEK
FOLYTATÁS

Alábbi célkitűzésünk elérése érdekében:
- gondoskodni arról, hogy a tervezési és építési szabványok rendszerei és az azokkal kapcsolatos folyamatok elősegítsék és megkönnyítsék a tervezés minőségét a fejlesztés terén;

végrehajtjuk az alábbiakat:
- dolgozunk azon, hogy biztosítsuk, hogy a tervezés minőségének nagyobb jelentőséget tulajdonítsanak a tervezési alkalmazások meghatározásának lényegi szempontjaként;
- dolgozunk azon, hogy elősegítsük és kivitelezzük a Szakhatóság tervezési minőségre vonatkozó politikáját a város- és vidékfejlesztés terén;
- szorgalmazzuk a tervezési utasítások /briefs/ és tervezési stratégiák kidolgozását és alkalmazását a fejlesztési tervek támogatása érdekében;
- szorgalmazzuk, hogy a tervezéssel és építészettel foglalkozó iskolák együttműködjenek a várostervezés nagyobb hangsúllyal történő oktatása terén annak érdekében, hogy biztosítva legyen a megfelelő szaktudások tervezési folyamatok során történő rendelkezésre állása;
- megfontoljuk egy olyan „nemzeti tervezés felülvizsgálati testület” felállításának lehetőségét, szervezetének és működésének megfelelő formáját, melynek az a célja, hogy független tanácsot adjon a fejlesztési javaslatokra vonatkozóan
- létrehozunk egy fórumot a Szakhatóság Hivatalán belül az építés és a városi és vidéki tervezési ügyekkel kapcsolatos politika és kapcsolattartás koordinálása céljából; és
- azon dolgozunk, hogy biztosítva legyen az, hogy az állami építésügyi szabványok a tervezési folyamatokat tükrözzék és támogassák.

 

 

01