Az elektronikus építési napló ütemezett bevezetése 2013. október 1-jétől

.

Az elektronikus építési napló bevezetéséről szól a kormány 336/2013. (IX. 20.) Korm. rendelete.
Hatályos: 2013. október 1-től.

A kormányrendelet rendelkezése szerint az elektronikus építésinapló-vezetési kötelezettség ütemezetten lép hatályba, vagyis

    -az általános építmények körében 2013. október 1-től
    -az általános építmények körében az Európai Unió támogatásából megvalósuló beruházások esetén 2014. január 1-től
    -a közlekedési, a víziközmű és vízgazdálkodási építmények, valamint más sajátos építményfajták vonatkozásában 2014. július 1-jétől
    -a honvédelmi és katonai, továbbá a nemzetbiztonsági célú építmények tekintetében 2014. október 1-jétől
    -az atomenergia alkalmazására szolgáló építmények tekintetében 2016. október 1-jétől.

A módosítás biztosítja a papír alapú építési napló vezetés szabályainak 2013. október 1-je utáni fenntartását. Egyértelműen meghatározza, hogy az építési naplót az építési munkaterület átadásával egyidejűleg kell megnyitni. Az elektronikus építési napló esetében az első elektronikus főnapló megnyitása jelenti az építési napló megnyitását, és abban is rögzíteni kell az építési munkaterület átadását.

2013. október 1-jétől a telek, építmény vagy építményrész tulajdonosának csak az általános építmények körében kell nyilatkoznia az építési munkaterület átadásának tudomásul vételéről és a nyilatkozatot az építési naplóhoz csatolni. A nyilatkozat hiányában a kivitelezés nem kezdhető meg.

A jelenlegi szabályozás szerint a kivitelezési tervdokumentációnak az építés helyszínén rendelkezésre kell állnia, ezt kiegészíti a módosítás, mely szerint nemcsak az elektronikus építési napló mellékleteként elektronikus formában, hanem papír alapon is szükséges rendelkezésre állnia az építési munkaterületen.

Az általános építmények körében az építtető vagy megbízottja, vagy meghatalmazottja kezdeményezi az elektronikus építési napló alkalmazás üzemeltetőjénél (Lechner Lajos Tudásközpont Területi, Építésügyi, Örökségvédelmi és Informatikai Nonprofit Kft.) a napló készenlétbe helyezését. A készenlétbe helyezés részletes lépéseit mind az üzemeltető, mind az építtető számára az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról (OÉNY) szóló 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben előírt és a www.lltk.hu/tudastar/dokumentacios-kozpont oldalán található Dokumentációs Központ Üzemeltetési és Adatkezelési Szabályzat ta rtalmazza.

A sajátos építményfajták esetében építtető az OÉNY elektronikus építési napló alkalmazási felületén keresztül kezdeményezi az elektronikus építési napló készenlétbe helyezését a sajátos építményfajták szerinti miniszter által kijelölt rendszer üzemeltetőnél.

A rendelet értelmében csökken a természetvédelmi alapbírság, és a telek tulajdonosának a nyilatkozata nélkül a jövőben nem kezdődhet el az építés.

A természetvédelmi bírság alapbírságból, vagy bizonyos esetekben az alapbírsághoz rendelt szorzószámokkal növelt összegből áll. A különböző jogsértésekhez az alapbírság legmagasabb összegét is meghatározza a rendelet. Az alapbírság legkisebb összege a legnagyobb alapbírság fele lehet jelenleg.

A módosítás a legkisebb alapbírságot a legnagyobb alapbírság negyedére mérsékli.

A mostani rendelet módosítja az építőipari kivitelezést szabályozó kormányrendeletet is. Ebbe - kiegészítésként - bekerül egy szabály arra az esetre, ha az építtető nem tulajdonosa a teleknek, amelyre épít. Ilyenkor a telek tulajdonosának nyilatkoznia kell arról, hogy tudomásul vette: a munkaterületet az építtető átadta a kivitelezőnek. A nyilatkozat hiányában nem kezdhető el az építés.

 

JOGSZABÁLY

Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet módosítása
8. §    Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Épkiv.) 5. § (5) és
(5a) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek, és a § a következő (5b) bekezdéssel egészül ki: „(5) Az építési munkaterület átadásával egyidejűleg meg kell nyitni az építési naplót - az elektronikus építési napló esetén az első elektronikus építési főnaplót - és abban a (4) bekezdés szerinti átadás-átvételt - az időpont, a tevékenység és a munkaterület megjelölésével - rögzíteni kell.
(5a) Az általános építmények körében, ha az építtető nem az építési tevékenységgel érintett telek, építmény vagy építményrész tulajdonosa, az építési munkaterület fővállalkozó kivitelező részére történő, (4) bekezdés szerinti átadását a telek, építmény, építményrész tulajdonosának külön nyilatkozatban kell tudomásul vennie és azt az építési naplóhoz csatolnia.
(5b) Az (5a) bekezdésben meghatározott nyilatkozat hiányában az építési munkaterület nem adható át a fővállalkozó kivitelező részére, az építési napló nem nyitható meg és a kivitelezés nem kezdhető meg."

9. §    Az Épkiv. 23. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A megkezdett építési-szerelési munkákra vonatkozó kivitelezési dokumentációnak az építési munkaterületen rendelkezésre kell állnia papír alapon is."

10. §    Az Épkiv. 24. §-a a következő (4a)-(4b) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Az építési naplót naprakész állapotban kell tartani úgy, hogy minden munkavégzési napon történjen bejegyzés, munkaszüneti napon bejegyzés nem szükséges, viszont ezt a tényt - a várható munkafolytatási nap megjelölésével - az utolsó munkavégzési napon be kell jegyezni. Az építési naplót az építőipari kivitelezési tevékenység végzésének ideje alatt - a 26. § (8)-(10) bekezdésben foglaltak figyelembevételével - az építési munkaterületen hozzáférhetővé kell tenni.
(4b) Az építési naplóba a bejegyzésre jogosult a korábbi bejegyzésekre ellenészrevételt tehet, illetve a bejegyzések tudomásulvételét bejegyzésével igazolja."
11. §    Az Épkiv. a 24/A. §-t követően a következő alcímmel és 24/B. §-sal egészül ki:
„Az e-építési napló készenlétbe helyezése
24/B. § (1) Az általános építményfajták tekintetében az Országos Építésügyi Nyilvántartás (a továbbiakban: OÉNY) üzemeltetője, a Lechner Lajos Tudásközpont Területi, Építésügyi, Örökségvédelmi és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: LLTK) a Dokumentációs és Információs Központ Üzemeltetési és Adatkezelési Szabályzatában foglaltak szerint helyezi készenlétbe az építtető kezdeményezésére az elektronikus építési naplót, és ahhoz az építtető számára hozzáférést biztosít. Az építtető az elektronikus építési napló készenlétbe helyezését elektronikusan az OÉNY elektronikus építési napló alkalmazási felületén keresztül kezdeményezi az üzemeltetési szabályzatban foglaltak szerint.

(2) A sajátos építményfajták tekintetében az elektronikus építési napló készenlétbe helyezését az építtető az OÉNY elektronikus építési napló alkalmazási felületén keresztül kezdeményezi a sajátos építményfajták szerinti miniszter által kijelölt rendszer üzemeltetőnél."

12.    §    Az Épkiv. 25. §-a a következő (10)-(11) bekezdéssel egészül ki:
„(10) Az építésügyi vagy az építésfelügyeleti hatóság a (4) bekezdés a)-c) pontja szerinti e-építési napló készenlétbe helyezésének megszüntetését és a (4) bekezdés d) pontja, valamint az (5) bekezdés szerint az e-építési napló lezárását az LLTK ilyen tartalmú megkeresésével teljesíti. (11) Az e-építési napló mellékletei:
a)    készenléti tárhely,
b)    a jogerős építésügyi hatósági engedélyt és a hozzá tartozó, engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki dokumentációt, a kivitelezési, valamint egyéb rajzi dokumentumokat, számításokat tartalmazó tervnapló, továbbá
c)    építtetői fedezetkezelő közreműködése esetén a fedezetkezelő által kezelt elektronikus alvállalkozói nyilvántartás."

13.    §    Az Épkiv. 27. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az e-főnapló és e-alnapló mellékletei:
a)    az ellenőrző hatóságok és szakhatóságok által készített okiratokat, jegyzőkönyveket tartalmazó hatósági napló,
b)    a felmérési naplót, a teljesítésösszesítőt, a teljesítésigazolást és a teljesítésről felvett jegyzőkönyveket tartalmazó teljesítésigazolási napló, valamint
c)    az építési-bontási hulladék-nyilvántartást, az építési termékekre vonatkozó teljesítménynyilatkozatokat, mérési jegyzőkönyveket, felülvizsgálati jegyzőkönyveket, elvégzett üzempróbák jegyzőkönyveit, üzembe helyezési vizsgálati tanúsítványokat, továbbá az a)-b) pont szerinti mellékletek tartalmaként fel nem sorolt minden további dokumentumot tartalmazó gyűjtőnapló."

14.    §    Az Épkiv. a 27/A. §-t követően a következő 27/B. §-sal egészül ki:
„27/B. § A 27. § (1) bekezdésében meghatározottak - feladatkörüknek megfelelően - az e-építési napló lezárásáig tehetnek bejegyzést."

15.    §    Az Épkiv. 42. §-a a következő (6)-(7) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A (7) bekezdés szerinti és a (7) bekezdésben meghatározott időpontig megkezdett építőipari kivitelezések esetén az építési naplót papír alapon a 2. melléklet szerinti tartalommal és formában a 2013. szeptember 30-án hatályos rendelkezések szerint kell vezetni. (7) Az elektronikus építési naplót
a)    az általános építmények körében az Európai Unió támogatásából megvalósuló beruházások esetén 2014. január 1-jét,
b)    a közlekedési, a víziközmű és vízgazdálkodási építmények, valamint a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdésében megjelölt sajátos építményfajták vonatkozásában 2014. július 1-jét,
c)    a honvédelmi és katonai, továbbá a nemzetbiztonsági célú építmények tekintetében a 2014. október 1-jét,
d)    az atomenergia alkalmazására szolgáló építmények tekintetében a 2016. október 1-jét követően megkezdett kivitelezések esetén kell alkalmazni."

16.    §    Az Épkiv.
a)    23. § (2) bekezdésében az „összeállítani" szövegrész helyébe az „előállítani" szöveg,
b)    40/B. § (1) bekezdésében az „Országos Építésügyi Nyilvántartás" szövegrész helyébe az „OÉNY" szöveg,
c)    42. § (4) bekezdésében a „kötelezettséget azon" szövegrész helyébe a „kötelezettséget - a (6) és (7) bekezdésben meghatározott eltéréssel - azon" szöveg,
d)    2. melléklet II. 1. b) pontjában a „háromszor: 7, 13 és 21 órakor," szövegrész helyébe a „legalább kétszer, és" szöveg,
e)    2. melléklet II. 1. f) pontjában az „a hulladékok jegyzékéről szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet" szövegrész helyébe az „a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet" szöveg,
f)    2. melléklet II. 2. a) pontjában a „munkahely" szövegrész helyébe a „munkaterület" szöveg lép.
Nem lép hatályba
a) az építésüggyel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 57. § (3) bekezdése, 63. §-a, 68. § (1) bekezdése,
b) az építőipari lánctartozás megakadályozását segítő intézkedésekről szóló 109/2013. (IV. 9.) Korm. rendelet
ba)    2. § (8) bekezdésével megállapított Épkiv. 24/A. § (3) és (6) bekezdése,
bb)    2. § (9) bekezdésével megállapított Épkiv. 25. § (1)-(2) bekezdése, 26. § (4) bekezdése, 27. § (5) és (6) bekezdése.
3. Záró rendelkezések

Ez a rendelet - a (2)-(4) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2014. január 1-jén hatályát veszti.
A 8-11. § és a 14-16. § 2013. október 1-jén lép hatályba.
A 12-13. § 2013. október 2-án lép hatályba.
Az 1-7. § e rendelet kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

 (Magyar Közlöny 2013/153.)

Kapcsolódó cikkek