Egyszerűsödnek a kiemelt beruházások

.

20120413 otek modositas

2012. évi XXXV. törvény
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény módosításáról*

 

1. § A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Ngtv.) 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az ügyintézési határidő
a) a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény szerinti előzetes vizsgálati eljárás esetén az ott meghatározott határidő,
b) a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló kormányrendelet szerinti összekapcsolt (környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési) eljárás esetén szakaszonként két-két hónap,
c) a közúti közlekedésről szóló törvény szerinti közlekedési hatósági engedélyezési eljárások esetén harminc nap,
d) a villamos energiáról szóló törvény szerinti villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárások esetén harminc nap.”

2. § Az Ngtv. 3. § (1) bekezdésében a „(2)–(4) bekezdésben” szövegrész helyébe a „(2)–(5) bekezdésben” szöveg lép.

3. § A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 9. §-a a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott beszerzésekkel összefüggésben kezelt közérdekű adat, valamint közérdekből nyilvános adat megismerését a 6.§ (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott ajánlatkérő nemzetbiztonsági érdekből – az adat megismeréséhez és a megismerhetõség kizárásához fűződő közérdek súlyának mérlegelésével, legfeljebb az adat keletkezésétől számított tíz éves időtartam lejártáig – korlátozhatja.
 (7) A (6) bekezdés alapján az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott
a) beszerzéssel összefüggésben feladat- és hatáskörében eljáró szerv határozatának,
b) beszerzési eljárás nyertes ajánlattevője személyének,
c) beszerzésre vonatkozó szerződések megnevezésének, tárgyának, értékének, időtartamának, a szerződő felek nevének megismerése nem korlátozható.”

4. § Hatályát veszti az Ngtv. 4. § (3) bekezdése.

5. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
      (2) E törvény rendelkezéseit a hatálybalépését követõen indult közigazgatási hatósági ügyekben kell alkalmazni.

         Kövér László s. k.,                                       Lezsák Sándor s. k.,
     az Országgyûlés elnöke,                               az Országgyûlés alelnöke,
a köztársasági elnök feladat- és                         az Országgyûlés elnökének
     hatásköreit gyakorolva                                      feladatait ellátva


* A törvényt az Országgyûlés a 2012. április 10-i ülésnapján fogadta el.


(Forrás: Magyar Közlöny 2012/45.)