Építmények tűzvédelmi követelményeknek való megfelelőségének igazolása

.

Az egyes építményszerkezetek tűzvédelmi követelményeknek való megfelelőségének igazolásáról szól a belügyminiszter 55/2013. (X. 2.) BM rendelete.
Hatályos: 2013. október 3-tól.

 

A belügyminiszter 55/2013. (X. 2.) BM rendelete
az egyes építményszerkezetek tűzvédelmi követelményeknek való megfelelőségének a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 13. § (4) bekezdés e) pontja szerinti igazolásának eseteiről és módjáról

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (2) bekezdés 26. pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § q) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1.    §    Az e rendeletben meghatározott esetekben az építményszerkezetek műszaki előírásban meghatározott tűzvédelmi
követelményeknek való megfelelőségét, a tűzvédelmi szakértői tevékenység szabályairól szóló jogszabály szerinti tűzvédelmi szakértő az 1. mellékletben meghatározott tartalmú nyilatkozattal igazolhatja.

2.    §    E rendelet alkalmazásában:
1.    tűzvédelmi jellemző: az építményszerkezet tűzzel, füsttel, robbanással vagy azok hatásaival szemben megállapított tulajdonsága, képessége,
2.    tűzvédelmi követelmény: az építményszerkezet tűzzel, füsttel, robbanással vagy azok hatásaival szembeni viselkedésére vonatkozó előírás,
3.    nyilatkozat: a tűzvédelmi szakértő által az adott építményszerkezet műszaki előírásban meghatározott tűzvédelmi követelményeknek való megfelelőségét igazoló irat.

3.    § (1) Tűzvédelmi szakértő kizárólag a tűzvédelmi szakértői engedélyében meghatározott szakterülettel összefüggő
építményszerkezetre adhat ki nyilatkozatot.

(2) A tűzvédelmi szakértő a nyilatkozat kiadásához más szakértő, tervező, szakértői intézet vagy akkreditált vizsgáló laboratórium közreműködését igénybe veheti. Az általuk az építményszerkezet tűzvédelmi követelményeknek való megfelelőségével összefüggésben kiállított iratot a nyilatkozathoz mellékelni kell.

4.    § (1) A tűzvédelmi szakértő csak akkor tehet nyilatkozatot az építményszerkezet tűzvédelmi követelményeknek való
megfelelőségéről, ha
a)    meglévő építmény esetén az építményszerkezetre vonatkozó tűzvédelmi követelmény nem szigorodik az átalakítás, bővítés, rendeltetésmódosítás miatt,
b)    új építmény esetén az építményszerkezet tűzvédelmi követelményeknek való megfelelőségét korábban már igazolták és az igazolt teljesítményű építményszerkezeten csak olyan mértékű beavatkozás történik, mely annak tűzvédelmi jellemzőit nem befolyásolja kedvezőtlenül.
(2) A tűzvédelmi szakértő a nyilatkozatot köteles az alábbi módszerek legalább egyikén alapuló részletes indokolással ellátni:
a)    számítás,
b)    laboratóriumi vizsgálat, kísérlet,
c)    szimuláció,
d)    tudományos kutatás eredménye, vagy
e)    az a)-d) pontokban foglaltak elemzése, értékelése.

5.    § (1) A tűzvédelmi szakértő az építményszerkezet tűzvédelmi követelményeknek való megfelelőségéről kiadott
nyilatkozatának aláírt elektronikus változatát a katasztrófavédelem központi szervének az e célra megadott elektronikus levélcímére megküldi. (2) A katasztrófavédelem központi szerve az (1) bekezdés szerinti elektronikus levélcímét honlapján közzéteszi.

6.    §    Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter 

1. melléklet az 55/2013. (X. 2.) BM rendelethez

A nyilatkozat tartalma

Nyilatkozat száma:    Nyilatkozat:
Alulírott ...............tűzvédelmi szakértő, igazolom, hogy a..............címen létrehozott,     
építményszerkezet a ............... műszaki előírásban meghatározott, alább felsorolt tűzvédelmi
követelményeknek megfelel.
Tűzvédelmi szakértőre vonatkozó adatok:
Tűzvédelmi szakértő neve.
Tűzvédelmi szakértő címe.
Tűzvédelmi szakértő engedélyének száma.
Tűzvédelmi szakértő engedélyének érvényességi ideje.
Tűzvédelmi szakértői szakterület.
Az építtetőre, kivitelezőre, építkezésre vonatkozó adatok:
Építtető neve.
Építtető címe.
Kivitelező neve.
Kivitelező címe.
Építési engedély száma.
Építményszerkezetre vonatkozó adatok: Az építményszerkezet létrehozásának címe és helyrajzi száma. Az építményszerkezet besorolása.
Az építményszerkezettel szemben tűzvédelmi követelményt megállapító műszaki előírás száma, címe. Az építményszerkezettel szemben támasztott tűzvédelmi követelmény pontos helye és tartalma. Az építményszerkezetet alkotó termékek, anyagok felsorolása és adatai:
5.    név,
6.    típus,
7.    rendeltetés,
8.    szállító neve,
9.    szállító címe,
10.    jellemző tulajdonságok,
11.    az építményszerkezetnél felhasznált arány (ha értelmezhető),
12.    teljesítmény igazolásának módja, száma.
Az építményszerkezet pontos leírása, rétegrendje, a termékek egybeépítésének módja. Az építményszerkezet tűzvédelmi szakértő által meghatározott tűzvédelmi jellemzői.
A megfelelőség részletes indokolása:
Figyelembe vett iratok, számítások, vizsgálatok, körülmények, az építményszerkezettel kapcsolatos dokumentált (publikáció, rajz, fénykép, mozgókép, szimuláció) tapasztalatok.

Nyilatkozat kiadásának adatai: Kiadás helye. Kiadás dátuma. Aláírás.

(Magyar Közlöny 3013/162. szám)

Kapcsolódó cikkek