Könyvajánló - Malonyai Dezső: A magyar nép művészete (1907-1922)

.

0eMalonyay Dezső (1866.05.03.-1916.04.22.) huszonöt művészből álló munkacsoportjával tervszerűen járta be a korabeli Magyarország népművészetileg jelentősnek tartott tájait és dokumentálta a magyar népi díszítőművészet mesés gazdagságát.  
Malonyai szavait idézve:
"Vállalkozásunk tehát a következő: keresünk hazánkban, a nép körében, lehetőleg mennél többet abból, amiben fajunk szépérzéke - a meséiben, dalaiban, szokásaiban, sőt babonájában is kifejeződő költői érzését kiegészítőleg - a legjellemzőbben nyilvánul. Célunk: fölkutatni a magyar művészi alkotókedv ösztönszerű érvényesülésének kezdetleges próbálkozásaitól kezdve, el a már fejlettebb motivumokig lehetőleg mennél többet; menteni az elkallódástól azt, amink van és így a nemzeti jelleg megőrzésében erősíteni, irányítani, fejleszteni fajunk alkotókedvét; megmutatni, bizonyítani és igazolni fajunk művészeti érzékének, rátermettségének és készségének sajátosságát, erejét, becsét s ezzel közvetve és közvetetlenül segíteni a nemzeti elem érvényesülését izlésünkben, művészetünkben és iparunkban; gyarapítani a nemzeti önbizalmat, tanítani a magunk többrebecsülését, valamint megbecsülését annak, ami a miénk, gátat vetni az idegenből özönlő művészeti és iparművészeti nivelláció elé, - ez vállalkozásunknak erkölcsi tartalma és ez a célunk.
Sorra vesszük hazánk magyarlakta részeit, annál tüzetesebben, mennél exponáltabb az illető vidék, s röviden ismertetve, jellemezve az ott lakó népet: leírjuk és képekben bemutatjuk templomát, temetőjét, házát, otthonát, kertjét, őt magát, ruhaviseletét, házi és munkaeszközeit, megkeresve mindezeken azt, amivel ösztönszerűleg és tudva szépérzékét elégíti ki. Megkeressük, legalább is nyomozzuk népünk izlésének eredetét; kutatjuk szín- és formaérzésének természetét s irányát; sorraszedjük a magyar építés mintáit és a magyar diszítési elemeket. Különösen foglalkozunk a művészkedő népi ipar magyar termékeivel, vizsgálva kitűzött célunkhoz mérten a szövést, az agyag-, a fa-, csont-, bőr- és fémművességet, ahogy azt a nép még míveli. És tőle magától, a néptől kérjük magyarázását annak, hogy amit csinál, miért csinálja úgy, ahogy csinálja, s e közvetetlen forrásból szerzett, de minden naivságuk mellett is jellemző adatokat egészítjük ki a saját magyarázatainkkal. Törekvésünk, hogy e munkát túlságos elmélet ne terhelje, de minden részében személyesen megkeresett és ellenőrzött, szigorúan hű, pontos, a tudós számára is föltétlenül megbízható, becsületes adatok felhasználásával készüljön az egész. Olyan könyvet akarunk csinálni, hogy építőink, képfaragóink, festőink, műiparosaink közvetetlenül is hasznát vehessék, egyben pedig szolgálja, közvetve, iparunkat és kereskedelmünket; segítsen a megismerés által magán a népen, segítsen azzal is, hogy ismertetvén az egyes vidékek háziipari tevékenységét, amiben művészetük leginkább nyer kifejezést, érdeklődésünk révén fokozzuk az ő öntudatos működésüket, hogy nemzeti alapon megindult közgazdasági törekvéseinkbe kapcsolhassuk népfajunk különböző sajátos tehetségeit."

 Letöltés: 

 01

I. Kötet –
A KALOTASZEGI MAGYAR NÉP MŰVÉSZETE

EREDETI NYOMAT SZKENNELT ÁLLOMÁNYÁNAK MEGNYITÁSA (pdf 41Mb)

INTERNETES MEGJELENÍTÉS

 02

II. Kötet –
A SZÉKELYFÖLDI, A CSÁNGÓ ÉS A TOROCKÓI MAGYAR NÉP MŰVÉSZETE

EREDETI NYOMAT SZKENNELT ÁLLOMÁNYÁNAK MEGNYITÁSA (pdf 29Mb)

INTERNETES MEGJELENÍTÉS

 03

III. Kötet –
A BALATONVIDÉKI MAGYAR PÁSZTORNÉP MŰVÉSZETE

EREDETI NYOMAT SZKENNELT ÁLLOMÁNYÁNAK MEGNYITÁSA (pdf 20Mb)

INTERNETES MEGJELENÍTÉS

 04

IV. Kötet –
A DUNÁNTULI MAGYAR NÉP MŰVÉSZETE (VESZPRÉM, ZALA, SOMOGY, TOLNA)

EREDETI NYOMAT SZKENNELT ÁLLOMÁNYÁNAK MEGNYITÁSA (pdf 43Mb)

INTERNETES MEGJELENÍTÉS

 05

V. Kötet –
HONT, NÓGRÁD, HEVES, GÖMÖR, BORSOD MAGYAR NÉPE A PALÓCOK MŰVÉSZETE

EREDETI NYOMAT SZKENNELT ÁLLOMÁNYÁNAK MEGNYITÁSA (pdf 32 Mb)

INTERNETES MEGJELENÍTÉS